Genel Bilgiler

 16 Ocak 2008 tarihli 01 nolu Senato Kararıyla Türk Dili Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; 20 Ocak 2010 tarihli 01 nolu kararı ile de Güzel Sanatlar Bölümü açılmıştır.

 Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarında Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor dersleriyle Üniversitemize hizmet etmektedir.

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devir Formu


2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama   

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         2020 Faaliyet Raporu

         2019 Faaliyet Raporu

        2018 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

Son Güncelleme: 2020-12-14 15:15:12

                                                             Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023